การพิมพ์ชิ้นงาน

การพิมพ์งานวาดออกมาเป็นแผ่นกระดาษก็ยังมีความจำเป็นไม่น้อย แม้ในปัจจุบันจะนิยมนำเสนองาน
ด้วยไฟล์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ก็ตาม

 

การกำหนด  Parallel  Projection

มุมมองงานวาดจะอยู่ในเมนู  Camera  มีอยู่ 3  มุมมอง  ได้แก่

1. Perspective

ค่าตั้งต้น มุมมองงานวาดลักษณะ Perspective คือจุดรวมสายตาที่เสมือน โลกแห่งความเป็นจริง
ส่วนที่อยู่ใกล้ก็จะดูใหญ่กว่าส่วนที่อยู่ไกล งานวาดในมุมมองต่าง ๆ จึงมีลักษณะบิดเบือนตามมุมกล้องนั่นเอง

2. Parallel Projection

มุมมองงานวาดลักษณะ  Parallel Projection จะทำให้งานวาดมีลักษณะแบนราบมากขึ้น
มีมิติที่ตรงไปตรงมาเหมือนแบบแปลนวาดเขียน จึงเหมาะกับการตรวจสอบความถูกต้องของการวาด และเหมาะสมกับการพิมพ์งาน

3. Two-Point Perspective

มุมมองงานวาดลักษณะ Two-Point  Perspective  การใช้งานจะใช้ในบางโอกาส

การพิมพ์เอกสาร

ขั้นตอนการพิมพ์ชิ้นงานและการตั้งค่าต่าง ๆ ดังนี้

หน้าต่าง Print