การนำเข้าไฟล์ประเภทต่าง ๆ (Import)

การนำเข้าไฟล์มาใช้ใน SketchUp มีหลายวัตถุประสงค์ เช่น การนำภาพเข้ามาเป็นพื้นหลัง
หรือเป็นแบบในการวาดโมเดล หรือนำเข้าวัตถุจากโปรแกรมอื่นมาทำงานต่อยอดใน SketchUp
อย่างไรก็ตามในเวอร์ชั่นฟรีและเวอร์ชั่น Pro ก็สนับสนุนประเภทไฟล์ที่นำเข้าได้ไม่เท่ากัน

 

การนำเข้าไฟล์

          การนำเข้าไฟล์จะใช้คำสั่ง  Import  มีขั้นตอน ดังนี้