การสร้างโมเดลบ้าน

ขั้นตอนการสร้างบ้าน  สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  เริ่มสร้างตัวบ้าน

ขั้นตอนที่  2  สร้างหลังคาบ้าน

ขั้นตอนที่  3  สร้างประตูและหน้าต่าง

ขั้นตอนที่  4  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนที่  1  เริ่มสร้างตัวบ้าน

ใน  SketchUp การสร้างโมเดลมักจะเริ่มจาก 2 วิธี คือ เริ่มจากการวาดแปลน 2 มิติ  และเริ่มจากการสร้างรูปทรง  3  มิติ ที่เป็นรูปทรงใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจะสร้าง

สำหรับการเริ่มวาดจากแปลน 2 มิติ จะทำงานคล้าย ๆ กับการเขียนแบบ คือวาดแปลนขึ้นมาและดึงออกมาให้มีความสูงตามต้องการ  จากนั้นจึงตกแต่งรายละเอียดส่วนอื่น ๆ อีกต่อไป ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับงานที่มีแปลนอยู่แล้ว และต้องการวาดเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน

ส่วนการเริ่มสร้างจากรูปทรง  3  มิติ จะทำงานคล้ายกับการสเกตซ์ภาพคือ เริ่มจากรูปทรงที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะสร้าง แล้วค่อย ๆ ตกแต่งเพิ่มรายละเอียดไปจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นวิธีที่เหมาะกับการออกแบบงานใหม่ที่ต้องการเห็นรูปทรงโดยรวม  ก่อนจะนำไปปรับปรุงเพื่อสร้างแปลนและนำเสนอต่อไป

ในเนื้อหานี้ จะเริ่มสร้างโมเดลบ้านด้วยวิธีที่ 2  คือ เริ่มจากรูปทรงที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่จะสร้าง แล้วค่อย ๆ เพิ่มรายละเอียด ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่  2  สร้างหลังคาบ้าน

          เมื่อได้รูปทรง หรือ  Form  ของโมเดลมาแล้ว  ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเพิ่มรายละเอียดให้กับงาน โดยเริ่มจากส่วนหลังคา มีวิธีการทำ ดังนี้

ขั้นตอนที่  3  สร้างประตูและหน้าต่าง

เมื่อได้รูปทรงบ้านและหลังคาเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะมาสร้างประตูและหน้าต่าง ดังนี้

ขั้นตอนที่  4  ตกแต่งเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม

          เมื่อองค์ประกอบของบ้านครบถ้วนแล้ว  ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งบ้านให้ดูสวยงาม ด้วยเครื่องมือ  Paint Bucket  ดังนี้