การสร้างข้อความ 3 มิติ (3D  Text)

          เครื่องมือ 3D  Text เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างข้อความ 3 มิติ ซึ่งข้อความที่ได้นั้นจะมีลักษณะเป็นวัตถุ
ซึ่งสามารถปรับแต่งรูปทรงได้เหมือนวัตถุประเภทอื่น ๆ เช่น การย้าย ปรับขนาด หมุน ใส่สีและลวดลายได้ ดังนี้