การจัดการพื้นผิววัตถุ  (Position  Texture  Tool)

          เครื่องมือ  Position  Texture มีไว้สำหรับปรับตำแหน่ง ลวดลาย หรือภาพที่ใส่ในพื้นผิวให้กับวัตถุ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ ดังนี้

การใช้  Fixed  Pin  Mode

 

 

 

 

 

การใช้  Free  Pin  Mode

          การปรับแต่งลวดลายโดยใช้ Free  Pin  Mode เป็นการปรับแต่งลวดลายแบบอิสระ ดังนี้