การเคลื่อนย้ายและทำสำเนา

          ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือย้ายเพื่อทำสำเนาวัตถุ และกำหนดระยะห่างที่แน่นอน จากวัตถุต้นฉบับ หรือเรียกว่า การทำ Linear Arrays