เครื่องมือสร้างวัตถุตามเส้นทาง  Follow Me

          เครื่องมือ Follow Me เป็นเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนระนาบ 2 มิติ เป็นรูปทรง  3  มิติ
การทำงานนั้นจะคล้ายกับ  Push/Pull  แต่จะพิเศษกว่าตรงที่ Follow Me
สามารถกำหนดเส้นทางที่จะดึงหรือกดระนาบนั้น ๆ ได้ ดังนี้