การแก้ไขรูปทรงอิสระ

เมื่อวาดรูปทรงอิสระขึ้นมาแล้ว รูปทรงนั้นจะมีโครงสร้างเป็นเส้นย่อย ๆ หลายส่วนที่ต่อกันจนได้รูปทรง
ที่เราวาด โดยปกติเมื่อเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปทรงอิสระ  จะเป็นการเลือกโมเดล ทั้งชิ้น หากต้องการแก้ไขรูปทรงบางส่วน จะต้องทำการแยกส่วนของเส้นต่าง ๆ หรือเรียกว่า การระเบิด (Explode Curve)
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้