เครื่องมือวาดเส้นอิสระ Freehand

เครื่องมือวาดเส้นอิสระมีไว้ใช้วาดเส้นด้วยมือ (เมาส์) ของเราเอง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปทรงเรขาคณิต และไม่คำนึงปัจจัยใด ๆ เครื่องมือวาดเส้นอิสระมีชื่อว่า Freehand

ขั้นตอนการวาดเส้นอิสระ ดังนี้

การแก้ไขรูปทรงอิสระ

เมื่อวาดรูปทรงอิสระขึ้นมาแล้ว รูปทรงนั้นจะมีโครงสร้างเป็นเส้นย่อย ๆ หลายส่วนที่ต่อกันจนได้รูปทรง
ที่เราวาด โดยปกติเมื่อเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปทรงอิสระ  จะเป็นการเลือกโมเดล ทั้งชิ้น หากต้องการแก้ไขรูปทรงบางส่วน จะต้องทำการแยกส่วนของเส้นต่าง ๆ หรือเรียกว่า การระเบิด (Explode Curve)
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้