เครื่องมือวาดรูปทรงกลม Circle

          วงกลมที่สร้างขึ้นบนโปรแกรม SketckUp เกิดจากการเรียงต่อกันของเส้นตรง ล้อมรอบ เป็นรูปวงกลม ซึ่งสามารถกำหนดจำนวนเส้นที่เรียงต่อกัน และความยาวรัศมีของวงกลมได้ เราจะใช้เครื่องมือ  Circle สร้างวงกลม และพื้นผิวบนระนาบ ซึ่งทำได้  2 วิธี คือ การสร้างพื้นผิววงกลมด้วยการลากเมาส์ และการกำหนดขนาดที่แน่นอน

วิธีที่ 2 การวาดวงกลมด้วยการกำหนดขนาดที่แน่นอน

          เนื่องจากวงกลมใน SketchUp เกิดจากการเรียงต่อกันของเส้นตรง ล้อมกันเป็นวงกลม
ดังนั้นขณะที่สร้างวงกลมก็สามารถกำหนดจำนวนเส้นตรงที่ประกอบขึ้นเป็นวงกลมได้
โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 24 เส้น และกำหนดความยาวรัศมีของวงกลมตามต้องการ
โดยการกำหนดขนาดต่าง ๆ ของวงกลมได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้