เครื่องมือวาดเส้นตรง Line

          เส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโมเดลต่าง ๆ เราสามารถวาดเส้นบนพื้นผิวโมเดล หรือบนพื้นที่ว่างก็ได้ ดังนี้

 

การสร้างพื้นที่ปิด

         การวาดเส้นที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นจะเป็นการสร้างพื้นที่ปิด
ซึ่งสามารถใช้เป็นโมเดล เพื่อสร้างงานต่อไปได้