เครื่องมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างบนโปรแกรม SketchUp จะประกอบไปด้วย พื้นผิวที่เกิดจากเส้นตรง 4 เส้น
เชื่อมต่อกัน ซึ่งการสร้างสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ Rectangle  ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1  การวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยการลากเมาส์

          การวาดสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ Rectangle มีขั้นตอน

การวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมจากจุดอ้างอิง

          เราสามารถสร้างสี่เหลี่ยมต่อจากจุดอ้างอิงที่มีอยู่แล้วได้ มีขั้นตอน ดังนี้

วิธีที่ 2  การวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยการกำหนดขนาดที่แน่นอน

          หากต้องการสร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้างและด้านยาวที่ต้องการ เราสามารถกำหนดค่าเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำขณะสร้างได้ ดังนี้