เครื่องมือ Drawing Tools

ชุดเครื่องมือ Drawing Tools เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูปโมเดล จะแสดงรวมอยู่บนแถบเครื่องมือ
Large Tool Set หากต้องการแสดงชุดเครื่องมือ Drawing ขึ้นมาต่างหาก ให้คลิกเมนู
View --> Toolbar --> Drawing ซึ่งจะมีเครื่องมือสำหรับวาดภาพในแนวระนาบ ดังนี้