เครื่องมือลบโมเดล

          เครื่องมือ   Eraser ใช้ลบเส้น, ชิ้นส่วน, กรุ๊ป หรือคอมโพเนนต์ นอกจากนี้ยังใช้
ซ่อนเส้นที่ไม่ต้องการ หรือทำพื้นผิวให้เรียบขึ้นได้ แต่ไม่สามารถลบพื้นผิวได้

 

การลบองค์ประกอบของโมเดล

          เครื่องมือลบจะมีสัญญลักษณ์เป็นยางลบ  (Eraser) และอยู่บน Toolbar เมื่อเลือกแล้ว
ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นยางลบ

การลบขอบโมเดล

          โดยทั่วไปโมเดลจะมาพร้อมกับเส้นขอบ เพื่อให้พื้นผิวเป็นส่วนที่ปิด แต่พื้นผิวก็สามารถอยู่ได้
โดยไม่มีเส้นขอบ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวดูเรียบขึ้น เราสามารถลบขอบออกโดยไม่ทำให้พื้นผิวโมเดลหายไปได้ ดังนี้