การทำงานกับแกนอ้างอิง

         ในการออกแบบโครงสร้างตัวอาคาร ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยความแม่นยำและเจาะจง
เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกมานั้น สามารถนำไปใช้ได้จริง โปรแกรม SketchUp มีแกนอ้างอิงไว้ให้ใช้เป็นแกนหลักในการวาดภาพและขึ้นโมเดล รวมทั้งการทำงานอื่น ๆ ซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบแกนอ้างอิง ดังภาพ

จากภาพจะพบแกนอ้างอิงทั้งหมด 3 แกน วางตัดกัน ได้แก่ แกนสีแดง (Red Axis)

แกนสีเขียว (Green Axis) และแกนสีน้ำเงิน (Blue Axis) ซึ่งใช้งานตามรูปแบบของแกน  3 มิติ (X, Y, Z)
ส่วนจุดตัดของแกนทั้ง 3 เรียกว่า จุดกำเนิด (origin)

 

การจัดวางแกนอ้างอิงในโปรแกรม SketchUp เป็นรูปแบบมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน
เราสามารถกำหนดรูปแบบและลักษณะการวางแกนได้เอง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทำงาน
และความถนัดของแต่ละคน โดยคลิกขวาที่แกนที่ต้องการ จะปรากฏคำสั่งให้เลือก ดังนี้

คลิกขวาที่แกนที่ต้องการทำงาน จะปรากฏเมนูคำสั่งออกมา

วางแกนอ้างอิงในตำแหน่งใหม่ด้วยคำสั่ง Place

          เป็นการจัดวางตำแหน่งของแกนอ้างอิงตามความต้องการของเรา โดยเมื่อคลิกเลือกคำสั่ง Place
แล้วจะปรากฏไอคอนแกนขึ้นมา ให้คลิกเมาส์เพื่อระบุตำแหน่งแกนอ้างอิง และเลื่อนเมาส์ เพื่อหมุนภาพ

 

เรียกค่าการวางตำแหน่งเดิมกลับคืนด้วยคำสั่ง Reset

          หลังจากได้เปลี่ยนตำแหน่งแกนหรือหมุนแกน ถ้าต้องการให้แกนอ้างอิงกลับมาวางตัวในแนวเดิม
ก็ให้ใช้คำสั่ง Reset

 

ซ่อนแกนอ้างอิงด้วยคำสั่ง Hide

          ในกรณีที่ต้องการซ่อนแกนอ้างอิง ก็สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่แกน แล้วเลือกคำสั่ง Hide