การเลือก Template

เริ่มต้นเมื่อเข้าเปิดโปรแกรม SketchUp ครั้งแรกโปรแกรมจะให้เลือก Template
และมาตราส่วนหน่วยวัดที่ใช้ และควรที่จะเลือก Template ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ซึ่งในแต่ละตัว มีความแตกต่างกัน

 

ในหน้าต่าง Welcome to SketchUp จะมีส่วนที่ต้องเลือกก่อนเริ่มต้นใช้โปรแกรม คือ  ส่วนของ Template ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดหน่วยวัดระยะที่เราใช้การเลือก Template สำหรับเริ่มต้นทำงาน
มีความสำคัญที่ต้องตัดสินใจเลือก 2 ส่วน คือ

 • ทำงานทางด้านใด เช่น ทำงานทั่วไป หรือ ทำงานด้าน Product Design
 • ใช้หน่วยแบบใด เช่น หน่วยแบบ Feet and Inches ที่แสดงหน่วยเป็นนิ้วหรือฟุต หรือหน่วยแบบ Meters ที่แสดงหน่วยเป็น เซนติเมตร หรือ เมตร

 

รูปแบบ Template ต่าง ๆ ที่เลือกใช้งาน มีดังต่อไปนี้

 • Simple Template – Feet and Inches และTemplate – Meters
  เป็นรูปแบบเริ่มต้น เหมาะกับการทำงานทั่วไป
 • Architecural Design – Feet and inches และ Architecural Design – Millimeters
  เป็นรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายใน
 • Google Earth Modeling – Feet and Inches และ Google Earth Modeling – Meters
  เป็นรูปแบบที่เหมาะกับการสร้างโมเดล เพื่อใช้สำหรับโปรแกรม Google Earth
 • Engineering –Feet และ Engineering –Meters เป็นรูปแบบการทำงานที่เหมาะกับ

 

งานวิศวกรรม

 • Product Design and Woodworking – Inches และ product Design and Woodworking Millimeters เป็นรูปแบบที่เหมาะกับงานชิ้นเล็ก ๆ และงานเฟอร์นิเจอร์ Template นี้
  จะมีหน่วยวัดที่ละเอียดถึงมิลลิเมตร
 • Plan View –Feet and Inches และ Plan View –Meters จะเป็นการทำงานที่มีมุมมองแบบแปลน 2 มิติ

นอกจากหน่วยการทำงานที่เปลี่ยนไปแล้ว ในการเลือก Template ว่าจะทำงานด้านใด ในตัว Template เองจะมีรายละเอียดอื่น ๆ เช่น สไตล์ของเส้น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่แตกต่าง กันไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จริง ๆ เมื่อเริ่มวาดภาพหรือทำงานในโปรแกรมแล้ว หากต้องการเปลี่ยน Template หลังจากที่เปิดโปรแกรมแล้ว ทำได้โดยการคลิกที่เมนู Window --> Preference จากนั้นคลิกที่ Template ใหม่ที่ต้องการ โดย Template ที่เปลี่ยนจะมีผล เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งต่อไป

การสร้าง Template SketchUp ตามสไตล์ของตนเอง

หากเราต้องการสร้าง Template ตามที่เราต้องการ สามารถกำหนดได้เองตามขั้นตอน ดังนี้

ตัวเลือกการตั้งค่า  Length  Units

Format  คือ  การกำหนดมาตรฐานตัวเลขที่ใช้ในการทำงาน โดยเน้น ตามหลักสากล มีให้เลือก 4 แบบ ดังนี้

 • Architectural  เป็นตัวเลขตามแบบงานสถาปัตย์ ให้ใช้เป็นนิ้วเท่านั้น
 • Decimal  เป็นตัวเลขทั่วไปตามรูปแบบเลขฐานสิบ เลือกหน่วยวัดได้ หลากหลาย เช่น ฟุต, นิ้ว, มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร
 • Engineering เป็นตัวเลขตามแบบงานวิศวกรรม ให้ใช้เป็นฟุตเท่านั้น
 • Fractional เป็นตัวเลขแบบเศษส่วนให้ใช้เป็นนิ้วเท่านั้น

Precision  คือ  การกำหนดตัวเลขให้แสดงค่าตำแหน่งทศนิยม

Enable  Length  Sanpping  คือ การกำหนดให้โปรแกรมช่วยกำหนด ค่าความยาวของเส้นให้เพิ่ม
หรือลดตามค่าตัวเลขที่กำหนด

Display Units Format  คือ การกำหนดให้แสดงหน่วยวัดที่ใช้งาน

Force  Display of 0” คือ กรณีเลือกใช้แบบ Architectural เมื่อไม่มีเศษของค่านิ้ว โปรแกรมจะใส่สัญลักษณ์  0” ต่อท้ายลงไปด้วย

 

ตัวเลือกการตั้งค่า  Angle  Units

Precision  คือ การกำหนดค่าองศาให้แสดงตำแหน่งทศนิยม

Enable Length  Snapping คือ การกำหนดให้โปรแกรมช่วยกำหนด ค่าความกว้างของมุม ให้เพิ่มหรือลดตามค่าตัวเลขที่กำหนด

 

4)  เมื่อเลือกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว หากต้องการ Save Template ให้ไปที่ เมนู File --> SaveAs Template  จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ

กดปุ่ม Save เพื่อทำการ Save Template เป็นอันเสร็จสิ้น การสร้าง Template เมื่อเราเปิดโปรแกรม SketchUp เราสามารถเรียกใช้ Template ที่บันทึกไว้