สาระสำคัญ

การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม SketchUp ควรศึกษาการใช้งานเบื้องต้น การสร้างไฟล์ บันทึก เปิด
และออกจากโปรแกรม การเลือกเทมเพลตให้เหมาะสมกับงาน การอ้างอิงตำแหน่งโมเดล
โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน

 

สาระการเรียนรู้

  1. การสร้างไฟล์ใหม่
  2. การบันทึกไฟล์
  3. การเปิดไฟล์
  4. การออกจากโปรแกรม
  5. การเลือก Template
  6. การทำงานกับแกนอ้างอิง

 

ผลการเรียนรู้

ข้อ 5 สามารถสร้างไฟล์ บันทึก เปิด และออกจากโปรแกรม SketchUp ได้
ข้อ 6 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทมเพลต และอธิบายตำแหน่งอ้างอิงบนโมเดลได้

การทำงานบน SketchUp ให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจ วิธีการทำงานกับระบบไฟล์ เพื่อจะสามารถใช้ไฟล์งานและจัดเก็บไฟล์ได้อย่างถูกต้อง