บรรณานุกรม

จุฑามาศ จิวะสังข์. สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย SketchUp 8+ โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์.
         กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย. 2554.
ดอนธนะ  โค้วศิริกุลกิจ. การเขียนแบบด้วย SketchUp Pro. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย จำกัด. 2557.
ธนัชสร  จิตต์เนื่อง. สนุกกับงานเขียนแบบสถาปัตย์ SketchUp Pro. กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซต์พับลิชชิ่ง. 2557.
นพดล  วศินสิทธิสุข. SketchUp 8 + V-ray. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. 2555.
นวอร  แจ่มขำ และพรรณธิพา  บ่มกลาง. มือใหม่หัดใช้ SketchUp 8 สร้างโมเดลสวยด้วยวิธีง่าย ๆ.
          กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. 2555.
พันจันทร์  ธนวัฒนเสถียร. สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย. 2558.

 

เว็บไซต์เรียนรู้เพิ่มเติม