แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 การนำเสนอโมเดล

 

ตอนที่ 1

ให้นักเรียนจับคู่คำสั่งกับคุณสมบัติประเภทไฟล์ให้ถูกต้อง โดยนำข้อความด้านซ้ายมือมาใส่ให้สัมพันธ์กับคุณสมบัติด้านขวามือ

 

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียน ฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1.  ให้นักเรียนเปิดไฟล์งานที่บันทึก (05.21) จากแบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 8 สร้างสรรค์โมเดลสวย
  2. ให้นักเรียนส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ 3  มิติ จำนวน  1  ไฟล์
  3. ให้นักเรียนส่งออกไฟล์ชิ้นงานออกเป็นไฟล์ 2 มิติ จำนวน 1 ไฟล์
  4. ให้นักเรียนใส่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ในชิ้นงาน และสั่งพิมพ์ชิ้นงานออกทางเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชิ้น