แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 สร้างสรรค์โมเดลสวย

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ให้นักเรียนออกแบบโมเดลบ้าน
  2. ให้นักเรียนออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านมา 3 ชิ้น
  3. นักเรียนบันทึกไฟล์ เลขที่ ชั้นของนักเรียน เช่น 05.21 (เลขที่ 5 ชั้น ม.2/1)