แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 การตกแต่งโมเดล

ตอนที่ 1 จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง 

1. เครื่องมือ Position  Texture  มีคุณสมบัติอย่างไร

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

 

2. ในการใช้เครื่องมือ Position  Texture จะมีหมุดปักอยู่ 4 สี 4 มุม มีสีใดบ้าง และในแต่ละสีมีหน้าอย่างไร (อธิบาย)

2.1................................................................................................................................
2.2................................................................................................................................
2.3................................................................................................................................
2.4................................................................................................................................

 

3. เครื่องมือ Shadows และ Fog มีความแตกต่างกันอย่างไร

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

 

 ตอนที่ 2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  1. สร้างกำแพง โดยกำหนดลวดลายพื้นผิว
  2. สร้างชื่อ นามสกุลนักเรียน ด้วย 3D Text และติดไว้ที่ผนังกำแพง
  3. นำโมเดล ใน Components จำนวน 4 ชิ้น มาตกแต่งให้สวยงาม
  4. กำหนดเงาและใส่หมอก
  5. นักเรียนบันทึกไฟล์ เลขที่ ชั้นของนักเรียน ไว้ใน Local Disk (D:) เช่น 05.21 (เลขที่ 5 ชั้น ม.2/1)