แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 การใช้เครื่องมือปรับแต่ง

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ตามจินตนาการ โดยใช้เครื่องมือปรับแต่ง ดังนี้

  1. เครื่องมือ Move
  2. เครื่องมือ Rotate
  3. เครื่องมือ Scale
  4. เครื่องมือ Push/Pull
  5. เครื่องมือ Offset
  6. เครื่องมือ  Follow  Me


2. นักเรียนบันทึกไฟล์ เลขที่ ชั้นของนักเรียน ไว้ใน Local Disk (D:)
เช่น 05.21 (เลขที่ 5 ชั้น ม.2/1)