แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 วาดรูปสร้างโมเดล

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนจับคู่ชุดเครื่องมือ Drawing ให้ถูกต้อง

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้  

  1. ฝึกปฏิบัติวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าขนาด 5 เมตร จำนวน 1 รูป
  2. ฝึกปฏิบัติวาดเส้นตรงความยาว 3 เมตร จำนวน 1 เส้น
  3. ฝึกปฏิบัติวาดรูปทรงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร จำนวน 1 รูป
  4. ฝึกปฏิบัติวาดรูป 12 เหลี่ยม ที่มีรัศมี 3 เมตร จำนวน 1 รูป
  5. นักเรียนบันทึกไฟล์ เลขที่ ชั้นของนักเรียน ไว้ใน Local Disk (D:) เช่น 05.21 (เลขที่ 5 ชั้น ม.2/1)