แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 เครื่องมือ Principal Tools

ตอนที่ 1 จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง

 

1. การเลือกโมเดลด้วยการคลิก 1 ครั้ง จะให้ผลอย่างไรบ้าง

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 

2. การเลือกโมเดลด้วยการคลิก 2 ครั้ง จะให้ผลอย่างไรบ้าง

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 

3. เมื่อคลิกเลือกโมเดลด้วยคำสั่ง All connected จะส่งผลอย่างไร

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1.  สร้างรูปทรงปิรามิด
  2. ฝึกปฏิบัติการใส่สีโมเดล
  3. ฝึกปฏิบัติการลบเส้นขอบโมเดล และลบโมเดล

 

เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างงาน ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

5. นักเรียนบันทึกไฟล์ เลขที่ ชั้นของนักเรียน ไว้ใน Local Disk (D:)
เช่น 05.21 (เลขที่ 5 ชั้น ม.2/1)