แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 มุมมองภาพและการแสดงผล

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนจับคู่มุมมองภาพและการแสดงผลให้ถูกต้อง

 

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างโต๊ะญี่ปุน ดังนี้

  1. นักเรียนสร้างโต๊ะญี่ปุน
  2. กำหนดมุมมองของชิ้นงาน 7 มุมมอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ

 

6. นักเรียนบันทึกไฟล์ เลขที่ ชั้นของนักเรียน ไว้ใน Local Disk (D:)
เช่น 05.21 (เลขที่ 5 ชั้น ม.2/1)