แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 รู้จักโปรแกรม SketchUp

ตอนที่ 1 จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง

1. โปรแกรม SketchUp มีความสามารถอย่างไร
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

2. จงบอกความต้องการของระบบปฏิบัติการ Windows ในการลงโปรแกรม SketchUp
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

3. สายอาชีพที่นิยมใช้โปรแกรม SketchUp มากที่สุด คือสายอาชีพใด
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 

ตอนที่ 2 จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง

1. หมายเลข 1 แถบ…………………………..….
หน้าที่..................................................................................................................

2. หมายเลข 2 แถบ…………………..………….
หน้าที่..................................................................................................................

3. หมายเลข 3 แถบ…………………..………….
หน้าที่..................................................................................................................

4. หมายเลข 4 แถบ………………..…………….
หน้าที่..................................................................................................................

5. หมายเลข 5 แถบ………………..…………….
หน้าที่..................................................................................................................

6. หมายเลข 6 แถบ……………..……………….
หน้าที่..................................................................................................................

7. หมายเลข 7 แถบ……………..……………….
หน้าที่..................................................................................................................