บทที่ 9 การนำเสนอโมเดล

1.การนำเข้าไฟล์ใช้คำสั่งใด

2.ไฟล์ภาพชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุด

3.Dem เป็นไฟล์ชิ้นงานประเภทใด

4.ตัวเลือกในเมนู Export ที่ใช้ได้เฉพาะเวอร์ชั่น Pro

5.ไฟล์วีดีโอใดที่นิยมเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

6.ข้อใดไม่ใช่มุมมองใน Camera

7.มุมมองแบบใดมีลักษณะเหมือนแปลนวาดเขียน

8.ข้อใดคือคำสั่งในการพิมพ์ชิ้นงาน

9.ในการพิมพ์ชิ้นงานกำหนดจำนวนสำเนาที่ส่วนใด

10.Use model extents คือคำสั่งใดในการพิมพ์ชิ้นงาน