บทที่ 6 การใช้เครื่องมือปรับแต่ง

1.วัตถุประเภท NURBS มีโครงสร้างเป็นแบบใด

2.รูปทรงเรขาคณิตที่เป็นโครงสร้างของวัตถุ Polygonal เรียกว่า

3.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของวัตถุ 3 มิติ

4.ข้อใดคือความหมายของ Shader

5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่นับว่าเป็น Texture

6.ข้อใดคือคุณสมบัติของเครื่องมือ Move

7.การหมุนผิวหน้าของวัตถุอย่างเดียวส่งผลอย่างไร

8.การใช้เครื่องมือ Scale ตรงจุดควบคุมที่เป็นมุมส่งผลอย่างไร

9.ข้อใดคือหน้าที่หลักของเครื่องมือ Push/Pull

10.เครื่องมือ Offset ใช้กับส่วนใดของวัตถุไม่ได้