บทที่ 5 วาดรูปสร้างโมเดล

1.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ใน Drawing Tools

2.หากต้องการแสดงชุดเครื่องมือ Drawing ต้องเลือกคำสั่งใด

3.ขณะใช้เครื่องมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยม หากเกิดเส้นประหมายถึงข้อใด

4. จากภาพหมายถึง

5.เมื่อวาดเส้นต่อกันจนจุดปลายและจุดเริ่มต้นจรดกัน จะเกิดสิ่งใด

6.รูปทรงใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากเครื่องมือ Circle

7.การกำหนดจำนวนด้านของรูปทรงหลายเหลี่ยม ควรกำหนดที่ใด

8.Cast Shadows ในหน้าต่าง Entity Info หมายถึง

9.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเครื่องมือวาดเส้นอิสระ

10.คำสั่งข้อใดที่ใช้แยกเส้นเป็นส่วน ๆ เพื่อแก้ไข