บทที่ 4 เครื่องมือ Principal Tools SketchUp

1.การกระทำใดที่ไม่ต้องเลือกชิ้นงานก่อน

2.การทริปเปิลคลิกที่โมเดลชิ้นงานจะเป็นการเลือกส่วนใด

3.เมื่อเลือกวัตถุด้วยคำสั่ง Bounding Edges จะส่งผลอย่างไร

4.การเลือกด้วยการลากเมาส์จากซ้ายไปขวา จะมีผลอย่างไร

5.ข้อใดคือปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับเลือกโมเดลทุกชิ้นในไฟล์

6.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเครื่องมือ

7.การลบเส้นขอบพร้อมกันหลาย ๆ เส้น ทำได้อย่างไร

8.Paint Bucket คือเครื่องมือใด

9.เมื่อเลือกเครื่องมือ Paint Bucket จะปรากฏหน้าต่างใด

10.พื้นผิวในหมวด Translucent จะส่งผลต่อโมเดลอย่างไร