บทที่ 1 รู้จักโปรแกรม SketchUp

1.โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมประเภทใด

2.โปรแกรม SketchUp นิยมใช้กับสายอาชีพใดมากที่สุด

3.ข้อใดต่อไปนี้คือ Icon ของโปรแกรม SketchUp

4.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp ได้ถูกต้อง

5.ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม SketchUp หน้าจอจะขึ้นว่าอย่างไร

6.Template คือ

7.จากภาพข้อใดคือเครื่องมือกำหนดขนาดของโมเดล

8.ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนของคำสั่งสำหรับจัดการส่วนของมุมมองใน SketchUp

9.จากภาพ มีหน้าที่ใด

10.จากภาพ แกนสีน้ำเงิน คือแกนใด