แบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรม SketchUp

1.โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมประเภทใด

2.โปรแกรม SketchUp นิยมใช้กับสายอาชีพใดมากที่สุด

3.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp ได้ถูกต้อง

4.Template คือ

5.การสร้างไฟล์งานใหม่ในโปรแกรม SketchUp ควรเลือกคำสั่งใด

6.ไฟล์งานในโปรแกรม SketchUp มีนามสกุลใด

7.ข้อใดคือจุดตัดของแกนอ้างอิง

8.คำสั่ง Reset ในแกนอ้างอิง มีหน้าที่ใด

9.Isometric เป็นมุมมองภาพด้านใด

10.ข้อใดคือการเลือกมุมมองมาตรฐาน

11.ข้อใดกล่าวถึงเครื่องมือ Zoom Window ได้ถูกต้อง

12.การกระทำใดที่ไม่ต้องเลือกชิ้นงานก่อน

13.การทริปเปิลคลิกที่โมเดลชิ้นงานจะเป็นการเลือกส่วนใด

14.การลบเส้นขอบพร้อมกันหลาย ๆ เส้น ทำได้อย่างไร

15.Paint Bucket คือเครื่องมือใด

16.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ใน Drawing Tool

17.ขณะใช้เครื่องมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยม หากเกิดเส้นประหมายถึงข้อใด

18.Cast Shadows ในหน้าต่าง Entity Info หมายถึง

19.คำสั่งข้อใดที่ใช้แยกเส้นเป็นส่วน ๆ เพื่อแก้ไข

20.วัตถุประเภท NURBS มีโครงสร้างเป็นแบบใด

21.ข้อใดคือความหมายของ Shader

22.การใช้เครื่องมือ Position texture หมุดสีเขียวหมายถึงข้อใด

23.การนำภาพภายนอกมาใช้เป็นลวดลายต้องใช้คำสั่งใด

24.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้เครื่องมือ Shadows

25.เมื่อต้องการสร้างคอมโพเนนต์เลือกคำสั่งใด

26.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างโมเดลบ้าน

27.การสร้างโมเดลบ้านใช้เครื่องมือใดในการสร้างขอบประตูหน้าต่าง

28.ไฟล์ภาพชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุด

29.Dem เป็นไฟล์ชิ้นงานประเภทใด

30.ข้อใดคือคำสั่งในการพิมพ์ชิ้นงาน