บทที่ 6 การใช้เครื่องมือปรับแต่ง

1.ข้อใดต่อไปนี้ไม่นับว่าเป็น Texture

2.การหมุนผิวหน้าของวัตถุอย่างเดียวส่งผลอย่างไร

3.เครื่องมือ Offset ใช้กับส่วนใดของวัตถุไม่ได้

4.ข้อใดคือหน้าที่หลักของเครื่องมือ Push/Pull

5.วัตถุประเภท NURBS มีโครงสร้างเป็นแบบใด

6.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของวัตถุ 3 มิติ

7.ข้อใดคือคุณสมบัติของเครื่องมือ Move

8.ข้อใดคือความหมายของ Shader

9.รูปทรงเรขาคณิตที่เป็นโครงสร้างของวัตถุ Polygonal เรียกว่า

10.การใช้เครื่องมือ Scale ตรงจุดควบคุมที่เป็นมุมส่งผลอย่างไร