บทที่ 4 เครื่องมือ Principal Tools

1.ข้อใดคือปุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับเลือกโมเดลทุกชิ้นในไฟล์

2.การลบเส้นขอบพร้อมกันหลาย ๆ เส้น ทำได้อย่างไร

3.พื้นผิวในหมวด Translucent จะส่งผลต่อโมเดลอย่างไร

4.การกระทำใดที่ไม่ต้องเลือกชิ้นงานก่อน

5.เมื่อเลือกเครื่องมือ Paint Bucket จะปรากฏหน้าต่างใด

6.การทริปเปิลคลิกที่โมเดลชิ้นงานจะเป็นการเลือกส่วนใด

7.การเลือกด้วยการลากเมาส์จากซ้ายไปขวา จะมีผลอย่างไร

8.เมื่อเลือกวัตถุด้วยคำสั่ง Bounding Edges จะส่งผลอย่างไร

9.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเครื่องมือ

10.Paint Bucket คือเครื่องมือใด