บทที่ 2 เริ่มต้นทำงานบน SketchUp

1.Architectural เป็นการกำหนดมาตราส่วนและหน่วยวัดแบบใด

2.คำสั่ง Reset ในแกนอ้างอิง มีหน้าที่ใด

3.ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายในการเลือก Template ตามสไตล์ของตนเอง

4.การสร้างไฟล์งานใหม่ในโปรแกรม SketchUp ควรเลือกคำสั่งใด

5.ข้อใดคือจุดตัดของแกนอ้างอิง

6.เมื่อต้องการเปิดไฟล์งาน ควรใช้คำสั่งใด

7.ข้อใดคือคำสั่งในการซ่อนแกนอ้างอิง

8.การสร้างโมเดลเตียงควรเลือก รูปแบบ Template แบบใด

9.ข้อใดคือคำสั่งกำหนดมาตราส่วนและหน่วยวัด

10.ไฟล์งานในโปรแกรม SketchUp มีนามสกุลใด