บทที่ 1 รู้จักโปรแกรม SketchUp

1.โปรแกรม SketchUp นิยมใช้กับสายอาชีพใดมากที่สุด

2.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp ได้ถูกต้อง

3.Template คือ

4.โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมประเภทใด

5.ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม SketchUp หน้าจอจะขึ้นว่าอย่างไร

6.จากภาพ มีหน้าที่ใด

7.ข้อใดต่อไปนี้คือ Icon ของโปรแกรม SketchUp

8.จากภาพ แกนสีน้ำเงิน คือแกนใด

9.จากภาพ ข้อใดคือเครื่องมือกำหนดขนาดของโมเดล

10.ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนของคำสั่งสำหรับจัดการส่วนของมุมมองใน SketchUp