แบบทดสอบก่อนเรียน โปรแกรม SketchUp

1.Isometric เป็นมุมมองภาพด้านใด

2.Dem เป็นไฟล์ชิ้นงานประเภทใด

3.Paint Bucket คือเครื่องมือใด

4.Cast Shadows ในหน้าต่าง Entity Info หมายถึง

5.ข้อใดคือความหมายของ Shader

6.คำสั่งข้อใดที่ใช้แยกเส้นเป็นส่วน ๆ เพื่อแก้ไข

7.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างโมเดลบ้าน

8.เมื่อต้องการสร้างคอมโพเนนต์เลือกคำสั่งใด

9.โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมประเภทใด

10.ข้อใดคือคำสั่งในการพิมพ์ชิ้นงาน

11.การนำภาพภายนอกมาใช้เป็นลวดลายต้องใช้คำสั่งใด

12.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้โปรแกรม SketchUp ได้ถูกต้อง

13.ไฟล์ภาพชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุด

14.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียกใช้เครื่องมือ Shadows

15.การสร้างไฟล์งานใหม่ในโปรแกรม SketchUp ควรเลือกคำสั่งใด

16.ไฟล์งานในโปรแกรม SketchUp มีนามสกุลใด

17.การสร้างโมเดลบ้านใช้เครื่องมือใดในการสร้างขอบประตูหน้าต่าง

18.Template คือ

19.ข้อใดคือการเลือกมุมมองมาตรฐาน

20.โปรแกรม SketchUp นิยมใช้กับสายอาชีพใดมากที่สุด

21.การกระทำใดที่ไม่ต้องเลือกชิ้นงานก่อน

22.ข้อใดคือจุดตัดของแกนอ้างอิง

23.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ใน Drawing Tool

24.ขณะใช้เครื่องมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยม หากเกิดเส้นประหมายถึงข้อใด

25.คำสั่ง Reset ในแกนอ้างอิง มีหน้าที่ใด

26.การใช้เครื่องมือ Position texture หมุดสีเขียวหมายถึงข้อใด

27.การทริปเปิลคลิกที่โมเดลชิ้นงานจะเป็นการเลือกส่วนใด

28.การลบเส้นขอบพร้อมกันหลาย ๆ เส้น ทำได้อย่างไร

29.ข้อใดกล่าวถึงเครื่องมือ Zoom Window ได้ถูกต้อง

30.วัตถุประเภท NURBS มีโครงสร้างเป็นแบบใด