มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด สร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ และออกแบบสื่อ
ด้วยการใช้โปรแกรม SketchUp เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Photoshop

รู้จักโปรแกรม SketchUp การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม SketchUp การสร้างและออกแบบโมเดล
ด้วย SketchUp ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และ Export ไฟล์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
การนำเสนอโมเดล จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการวาดการวาดรูป รีทัช - ตกแต่งแก้ไขภาพถ่าย การแก้ไขสีให้กับรูปภาพ การสร้างภาพตัดต่อสวย ๆ การสร้างภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งตัวอักษรในแบบต่าง ๆ การสร้างกรอบสวย ๆ
ให้กับรูปภาพ การสร้างงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Photoshop ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรม Photoshop ในงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์
 3. สามารถอธิบายคุณสมบัติของโปรแกรม SketchUp ได้
 4. สามารถอธิบายขั้นตอนการเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp ได้
 5. สามารถสร้างไฟล์ บันทึก เปิด และออกจากโปรแกรม SketchUp ได้
 6. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทมเพลต และอธิบายตำแหน่งอ้างอิงบนโมเดลได้
 7. สามารถกำหนดมุมมองและการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ได้
 8. สามารถใช้เครื่องมือ Principal Tools ได้
 9. สามารถออกแบบโมเดลด้วยเครื่องมือ Drawing Tools ได้อย่างสร้างสรรค์
 10. สามารถออกแบบโมเดลด้วยเครื่องมือปรับแต่ง Modification Tools ได้อย่างสร้างสรรค์
 11. สามารถสร้างโมเดล และตกแต่งโมเดลได้อย่างสร้างสรรค์
 12. สามารถนำเสนอโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ ได้
 13. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Photoshop
 14. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

โครงสร้างรายวิชา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้โปรแกรม SketchUp 20
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้โปรแกรม Photoshop 12
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 4

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่  2  การใช้โปรแกรม SketchUp

ชื่อเรื่องการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง)
แนะนำรายวิชา/ทดสอบ Pre-Test 1
บทที่ 1 รู้จักโปรแกรม SketchUp 2
บทที่ 2 เริ่มต้นทำงานบน SketchUp 2
บทที่ 3 มุมมองภาพและการแสดงผล 2
บทที่ 4 เครื่องมือ Principal  Tools 2
บทที่ 5 วาดรูปสร้างโมเดล 2
บทที่ 6 การใช้เครื่องมือปรับแต่ง 2
บทที่ 7 การตกแต่งโมเดล 2
บทที่ 8 สร้างสรรค์โมเดลสวย 2
บทที่ 9 การนำเสนอโมเดล 2
ทดสอบ Post-Test 1