บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี
เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp รายวิชา ง20204 สื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp
รายวิชา ง20204 สื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนพะทายพิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp รายวิชา ง20204
สื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีทั้งหมด 4 หน่วย ในที่นี้ผู้วิจัยสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทั้งสิ้น 1 หน่วย คือ หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรม SketchUp

วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1.  ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ
2.  กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา
         ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และโครงสร้างรายวิชา (เมนูแนะนำรายวิชา)
3.  เข้าสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ รหัส ง20204
         เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.  นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
5.  จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มศึกษา สาระสำคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้
6.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละบท
7.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท
8.  เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู แบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดส่งครู
9.  เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้มำแบบทดสอบหลังเรียนของบทที่ 1
10.  จากนั้นนักเรียนศึกษาบทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 และบทที่ 9
         ตามลำดับ ซึ่งในการศึกษาในแต่ละบท จะปฏิบัติเหมือนกับบทที่ 1
11. เมื่อศึกษาและทำใบงานครบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ
         แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู