แนวทางการใช้ SketchUp กับสายอาชีพ

SketchUp  ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับงานด้านการออกแบบเป็นหลัก ดังนั้นจึงเหมาะกับสายงานที่เน้น
การสร้างโมเดล ซึ่งมีอยู่หลัก ๆ 4  สายงาน  โดยสายงานที่นิยมที่สุด คือ ด้านสถาปัตยกรรม

 

งานสถาปัตยกรรมทั่วไป

งานสถาปัตยกรรมทั่วไป เช่น การออกแบบโครงสร้างอาคาร ภูมิทัศน์ เป็นต้น เราใช้ SketchUp
ช่วยในการออกแบบ จัดวางโครงสร้าง การตรวจสอบแสงเงา การคำนวณพื้นที่ ทำให้ชิ้นงานที่ได้
เป็นไปตามแบบร่าง และโครงสร้างที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดี

 

ภาพที่ 1 โมเดลงานสถาปัตยกรรมทั่วไป
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com

 

งานตกแต่งภายใน

งานตกแต่งภายใน คือการออกแบบ ตกแต่ง และจัดวางองค์ประกอบในตัวอาคาร บ้าน และสถานที่อื่น ๆ โดยโปรแกรม SketchUp  มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวาง  การแก้ไขโมเดลต่าง ๆ
รวมทั้งการกำหนดพื้นผิว และวัสดุได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

 

ภาพที่ 2 โมเดลงานตกแต่งภายใน
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html

 

งานออกแบบผลิตภัณฑ์

งานออกแบบผลิตภัณฑ์ในที่นี้ จะรวมถึงการออบแบบสิ่งของทั่วไป เฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งห้อง
ยานพาหนะ เครื่องจักร และโมเดลอื่น ๆ ซึ่งโปรแกรม SketchUp ก็สามารถทำงานได้ ไม่แพ้กับ
การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ เนื่องจากเครื่องมือและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย และสะดวก

ภาพที่ 3 โมเดลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา https://3dwarehouse.sketchup.com

 

งานออกแบบ  Display

ออกแบบ  Display  เช่น เวที บูธ บริเวณแสดงสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยโปรแกรมSketchUp
สามารถขึ้นโครงสร้าง และจัดวางตำแหน่งของส่วนต่าง ๆ ในชิ้นงานได้ง่าย
แม้ว่าผู้ใช้งานจะเพิ่งเริ่มใช้โปรแกรมก็ตาม

ภาพที่ 4 โมเดลงานออกแบบ Display
https://3dwarehouse.sketchup.com