สาระสำคัญ
การนำเสนอโมเดล จำเป็นต้องรู้และอธิบายขั้นตอน การเอ็กซ์พอร์ตโมเดล การพิมพ์โมเดล
โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน

 

สาระการเรียนรู้

1. การนำเข้าไฟล์ประเภทต่าง ๆ (Import)
2. การส่งออกชิ้นงานเป็นไฟล์ประเภทต่าง ๆ (Export)
3. การพิมพ์ชิ้นงาน

 

ผลการเรียนรู้

ข้อ 12 สามารถนำเสนอโมเดลในรูปแบบต่าง ๆ ได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจะได้ผลงานที่สมบูรณ์เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไฟล์ที่เหมาะสมมาใช้งาน และเมื่อเสร็จสิ้นงาน
ต้องส่งออกชิ้นงาน เพื่อนำเสนอหรือประกอบกับโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่ง SketchUp
สามารถส่งออกไฟล์ออกไปได้ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวด้วย