สาระสำคัญ

การออกแบบโมเดลสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม SketchUp อย่างสร้างสรรค์ โดยเน้น การปฏิบัติจริง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน

สาระการเรียนรู้

  1. การออกแบบโมเดลบ้าน
  2. การออกแบบโมเดลเก้าอี้
  3. การออกแบบโมเดลไมโครเวฟ

ผลการเรียนรู้

  ข้อ 11 สามารถออกแบบโมเดลสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างสร้างสรรค์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลังจากศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม SketchUp เราจะมาฝึกการสร้างโมเดล ด้วยสารพัดเครื่องมือที่ได้ศึกษามา โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผสมกัน เพื่อสร้างโมเดลสิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดพร้อมที่จะนำไปใช้งาน