สาระสำคัญ

การสร้างโมเดลให้มีความน่าสนใจสิ่งสำคัญคือการตกแต่งโมเดล การจัดการพื้นผิวโมเดลให้สวยงาม และเหมาะสมกับโมเดล  การใส่ข้อความ การเพิ่มแสงเงา และหมอกให้เสมือนจริงโดยเน้นการปฏิบัติจริง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน

สาระการเรียนรู้

  1. การจัดการพื้นผิวบนโมเดล
  2. การใส่ข้อความในโมเดล
  3. การเรียกใช้โมเดลจาก Components
  4. การใส่แสงเงาและหมอก

ผลการเรียนรู้

ข้อ 11 สามารถสร้างโมเดล และตกแต่งโมเดลได้อย่างสร้างสรรค์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลังจากที่สร้างโมเดลต่าง ๆ ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การแต่งเติมโมเดลด้วยวัสดุและสีสัน
โดยการจัดการพื้นผิววัตถุ  การใส่ข้อความ การเรียกใช้โมเดลจาก Components  การเพิ่มแสงเงา และหมอกเสมือนจริง  เพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจ