สาระสำคัญ

เครื่องมือที่จำเป็นต่อจากเครื่องมือวาด และสร้างรูปทรงคือกลุ่มเครื่องมือปรับแต่งต่าง ๆ จะทำให้ชิ้นงาน
ที่เราวาดกลายเป็นโมเดลที่ต้องการได้ด้วยเทคนิคหลายอย่างด้วยกัน
โปรแกรม SketchUp ได้ออกแบบปรับแต่งรูปทรงวัตถุให้ทำงานง่ายและรวดเร็ว โดยเน้นการปฏิบัติจริง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน

สาระการเรียนรู้

  1. ประเภท ส่วนประกอบ และคุณสมบัติของ 3D Model
  2. การเคลื่อนย้ายและหมุนวัตถุ
  3. การเปลี่ยนขนาดและทิศทางของวัตถุ
  4. การขึ้นรูปทรง 3 มิติ และการสร้างขอบวัตถุ
  5. การขึ้นรูปวัตถุตามเส้น

ผลการเรียนรู้

ข้อ 10 สามารถออกแบบโมเดลด้วยเครื่องมือปรับแต่ง Modification  Tools ได้อย่างสร้างสรรค์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โมเดล 3 มิติ หรือ 3D Model คือ โมเดลที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อแสดงผลให้เห็นบนพื้นผิว 3 มิติ คือมีมิติในแนวนอน แนวตั้ง และแนวลึก ซึ่งแตกต่างจากภาพ 2 มิติ ที่แสดงผลเพียง 2 แนวเท่านั้น  โมเดล 3 มิติ จึงมีมุมมองที่มากกว่า คือสามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา และสามารถปรับแต่งแก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ ซึ่งเรียกว่า 3D Modeling หรือการปั้นวัตถุ 3 มิติ