สาระสำคัญ

การวาดโครงร่างโมเดล จะซับซ้อนเพียงใดก็เริ่มต้นจากรูปทรงทรงพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ด้วยชุดเครื่องมือ Drawing ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม วงกลม และรูปทรงอื่น ๆ
ด้วยเครื่องมือวาดรูปทรงพื้นฐานที่มีในโปรแกรม SketchUp ให้เกิดความคุ้นเคย ความแม่นยำ
และเป็นการต่อยอดในการสร้างโมเดลต่าง ๆ ต่อไป โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และเกิดทักษะการใช้งาน

สาระการเรียนรู้

  1. เครื่องมือ Drawing Tools
  2. เครื่องมือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยม
  3. เครื่องมือวาดเส้นตรง Line
  4. เครื่องมือวาดรูปทรงกลม Circle
  5. เครื่องมือวาดเส้นโค้ง Arc
  6. เครื่องมือวาดรูปทรงหลายเหลี่ยม Polygon
  7. เครื่องมือวาดเส้นอิสระ Freehand
  8. การแก้ไขรูปทรงอิสระ

 

ผลการเรียนรู้

ข้อ 9 สามารถออกแบบโมเดลด้วยเครื่องมือ Drawing Tools ได้อย่างสร้างสรรค์