สาระสำคัญ

การเริ่มต้นทำงานกับโมเดล 3 มิติ เราจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับการหยิบจับชิ้นงาน
ด้วยเครื่องมือเลือกโมเดล ลบวัตถุที่ไม่ต้องการด้วยเครื่องมือลบ และการใส่สีให้กับโมเดล
ด้วยเครื่องมือเทสีพื้นผิว โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน

สาระการเรียนรู้

1. เครื่องมือเลือกโมเดล
2. การเลือกด้วยเมนูปุ่มขวาของเมาส์
3. การเลือกโมเดลหลายชิ้นด้วยการลากพื้นที่เมาส์
4. การเลือกโมเดลทั้งหมดและการยกเลิกการเลือก
5. เครื่องมือลบโมเดล
6. การกำหนดสีพื้นผิวโมเดล

 

ผลการเรียนรู้

ข้อ 8 สามารถใช้เครื่องมือ Principal tools ได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบพื้นฐานของโมเดลใน SketchUp แต่ละชิ้น ได้แก่ พื้นผิว เส้นขอบ และจุดเชื่อมต่อ
ซึ่งใน SketchUp นับว่าองค์ประกอบเหล่านี้อยู่แยกกัน กล่าวคือ เมื่อสร้างรูปทรงหรือโมเดลขึ้นมา
เราสามารถเลือกทำงานกับพื้นผิวด้านใดด้านหนึ่ง เส้นของเส้นใดเส้นหนึ่งได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้เพราะการสร้างโมเดล 3 มิติ สามารถปรับแต่งแก้ไขรูปทรงจากองค์ประกอบใดก็ได้
เพื่อความหลากหลายไม่รู้จบของรูปทรงนั้นเอง