สาระสำคัญ

การทำงานกับโมเดล 3 มิตินั้น จะมีมุมมองที่รอบด้านแตกต่างจากโมเดล 2 มิติ
เพื่อความเหมาะสมกับชิ้นงาน จึงจำเป็นต้องเรียนรู้มุมองภาพและการแสดงผล โดยเน้นการปฏิบัติจริง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน

 

สาระการเรียนรู้

1. มุมมองมาตรฐาน Standard Views
2. การเคลื่อนมุมมองรอบโมเดล Orbit
3. การเลื่อนมุมมองแนวราบ Pan
4. การขยายมุมมอง Zoom

 

ผลการเรียนรู้

ข้อ 7 สามารถกำหนดมุมมองและการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ได้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำงานกับโมเดล 3 มิตินั้น จะมีมุมมองที่รอบด้านแตกต่างจากโมเดล 2 มิติ ดังนั้น
เพื่อความเหมาะสมกับการดูโมเดลแต่ละมุม โปรแกรม SketchUp มีเครื่องมือมุมกล้อง ซึ่งจำลองมุมมองเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมของชิ้นงานจริง