ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา     โรงเรียนบ้านนากระเสริม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
มัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนบ้านหนองเทา  ต.หนองเทา   อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  ต.โนนตาล  อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ระดับอุดมศึกษา

ปริญญาตรี ปี 2547 - 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปี 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการสอนคอมพิวเตอร์
ทุน สควค. จาก สสวท.
ปริญญาโท ปี 2556 - 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา

การรับราชการครู

ปี 2554 - 2559 รับราชการครู ตำแหน่ง ครู คศ.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ปี 2559 – ปัจจุบัน รับราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนพะทายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ผลงานเด่นด้านผู้เรียน

 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Web Application
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขต สพม.22 ปี 2560
 • รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Web Application
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต สพม.22 ปี 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C และ C++
  งานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2559
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขต สพม.22 ปี 2558
 • ลำดับที่ 5 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขต สพม.22 ปี 2557
 • รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสื่อการสอนศีลธรรม VDO เรื่องสั้น
  งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา
  เพื่อฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2556

ผลงานดีเด่น

 • ปี 2560 ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  และเทคโนโลยี จาก คุรุสภา
 • ปี 2559 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริม
  นิสัยรักการอ่าน ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 • ปี 2559 เป็นคณะกรรมการประเมินสื่อ นวัตกรรมดีเด่นของครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 • ปี 2558 เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน IS
  ในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้ Google Apps For Education
  จากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
 • ปี 2558 เป็นวิทยากรโครงการจุดประกายความคิดเพื่อชีวิตและความฝัน สร้างสรรค์นวัตกรรม รักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย จากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนมและโครงการ Move World Together
 • ปี 2557 เป็นวิทยากรการอบรมด้าน ICT ตามโครงการค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้ม
  ณ สถาบันเอเชีย ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  จากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
 • ปี 2557 ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเรณูนคร
 • 2560 เป็นครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา